Powiatowy Urząd Pracy
w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 4
tel: 25-759-27-13;
fax: 25-758-28-54;
Mapa dojazdu ; e-mail:
wami@praca.gov.pl
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Osoby posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zyciaBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsi
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckaNiepełnosprawni
preloader

2017

styczeńlutymarzeckwiecieńmaj
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 404 186 229 101 3012 1548 525 289
w tym
osoby
poprzednio pracujące 338 151 211 91 2698 1371 524 288
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
31 16 17 12 183 94 113 53
dotychczas nie pracujące 66 35 18 10 314 177 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 202 91 121 51 1577 791 255 141
w tym posiadający gospodarstwo rolne 14 6 10 6 135 72 40 23
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 44 27 5 3 89 57 6 5
Cudzoziemcy 5 3 1 1 14 8 2 1
Bez kwalifikacji zawodowych 139 63 59 29 1032 538 124 73
Bez doswiadczenia zawodowego 104 52 35 17 494 281 1 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 21 0 12 0 385 0 30
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 383 175 177 78 2571 1336 393 215

z wiersza 12

Do 30 roku życia 171 86 77 31 721 482 88 60
w tym do 25 roku zycia 113 52 45 16 362 235 32 20
długotrwale bezrobotne 102 49 56 30 1449 760 2 2
Powyżej 50 roku życia 75 18 52 20 1014 339 206 83
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 91 50 37 21 653 507 146 115
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 3 2 0 0 10 6 2 1
niepełnosprawni 21 9 14 7 246 91 23 14
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3053 1539 1613 789 528 289
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 404 186 202 91 89 46

z tego

po raz pierwszy 115 62 67 36 30 19
po raz kolejny 289 124 135 55 59 27

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 5 4 2 1 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 3 3 2 2 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 445 177 238 89

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 229 101 121 51

z tego

niesubsydiowanej 177 82 99 46

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 11 4 3 2
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 52 19 22 5

z tego

prac interwencyjnych 6 4 3 1
robót publicznych 3 0 1 0
podjęcia działalności gospodarczej 2 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 26 8 11 1
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 5 2 1 0
inne 10 5 6 3
rozpoczęcie szkolenia 7 2 5 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stazu 19 12 10 5
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 1 2 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 5 2 1 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 3 0 1 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 33 9 12 2
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 120 36 66 20
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 10 3 9 2
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 11 7 5 3
innych 9 5 5 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3012 1548 1577 791
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 749 432 411 231

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 731 470 364 226 1039 359
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 171 86 113 52 75 18
z tego po raz pierwszy 67 39 52 29 X X
po raz kolejny 104 47 61 23 57 12

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 5 4 2 1 0 0
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 2 2 1 1 1 1
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 172 65 109 39 100 38

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 77 31 45 16 52 20

z tego

niesubsydiowanej 55 25 29 12 40 16

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 0 0 2 1
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 22 6 16 4 12 4
z tego prac interwencyjnych 3 1 3 1 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 3 0
podjęcia działalności gospodarczej 2 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 7 0 7 0 4 2
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 5 2
inne 10 5 6 3 0 0
rozpoczęcia szkolenia 4 2 3 1 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 15 8 13 6 1 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 2 1
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 2 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 16 6 10 4 6 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 53 16 34 12 16 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 2 4 0 2 1
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 0 0 11 7
innych 1 0 0 0 6 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 9 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 721 482 362 235 1014 339
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 272 194 185 130 236 90
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 72 45
zatrudnione przy robotach publicznych 6 0
odbywające szkolenie 5 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 115 82
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 34 12
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 53 19
w tym powyzej 60 roku zycia 14 1
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 34 15
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 3 1
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 31 13

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 15 8
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 2 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 17 13 34 20
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 16 7 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 16 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 5 3 12 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 2 0 2 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 1 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 318 87 14 13 160 8

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 309 78 12 13 153 5
miejsce aktywizacji zawodowej 9 9 2 X 7 3

z tego

staże 9 9 2 X 7 3
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 18 3 0 0 14 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 339 153 4 0
Przerwali realizację IPD 273 105 5 0
z tym z powodu podjęcia pracy 138 59 2 0
Zakończyli realizację IPD 155 81 7 4
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 2811 1422 7 5
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 370 170 371 170 2876 1488

z tego

profil I X X 10 5 58 35
profil II X X 303 134 1643 792
profil III X X 58 31 1175 661
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X