drukuj

2009-05-06 15:13:22

OGŁOSZENIE nr 1/2009


 


OGŁOSZENIE nr 1/2009
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

   

Jednostka:   

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
UL. WARSZWSKA 222, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

   

Stanowisko:   

POŚREDNIK PRACY-STAŻYSTA

   

Wymiar czasu pracy:   

pełny

   

Zatrudnienie:   

na czas określony  od 1 czerwca 2009r do 31 maja 2011r. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „NOWA KADRA- NOWE MOŻLIWOŚCI" PRIORYTET VI, DZIAŁANIE 6.1,PODDZIAŁANIE 6.1.2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU  maj 2009-maj 2011


ilość osób:           2


data ogłoszenia naboru: 06.05.2009

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe /kierunek: prawo, administracja, pedagogika, marketing, zarządzanie/
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 •  znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office, internetu, poczty elektronicznej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,
 • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy ,
 • co najmniej półroczne doświadczenie w administracji publicznej,
 • znajomość lokalnego rynku pracy ,
 • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, systematyczność, samodzielność, bezstronność i obiektywizm

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przedstawianie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy ofert pracy oraz pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej,
 • kierowanie osób bezrobotnych do pracodawców na subwencjonowane i nie subwencjonowane miejsca pracy,
 • udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
 • przygotowywanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa pracy
 • współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach  rozwoju w danym regionie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej,
 • pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania PUP

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV  z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 •  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie dotyczące posiadanego obywatelstwa polskiego lub dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectwa pracy, posiadane uprawnienia i umiejętności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście/ pok. Nr 1/  lub przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 222 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pośrednika pracy - stażysty" do dnia 18 maja 2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Ofert, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Przed podjęciem zatrudnienia wybrany kandydat będzie zobowiązany przedstawić informację  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.praca.powiatminski.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Osoby, których oferty zostały odrzucone, mogą odebrać złożone dokumenty w pokoju 6  Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 222 w terminie 5 dni od daty ogłoszenia  informacji o wyniku naboru .
Po tym terminie  nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje:
Telefon: 025 7592913 wew. 206

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oświadcznie.doc Oświadczenie 2009-05-06 15:14:16 Karolak Piotr
załącznik kwestionariusz.pdf Kwestionariusz 2009-05-06 15:13:42 Karolak Piotr

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 06.05.2009 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2009 15:24
Liczba wyświetleń: 7083

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE nr 1/2009 06.05.2009 15:14 Piotr Karolak